สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย

โครงการบริการวิชาการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การนำผลการวิจัยมาใช้ในเชิงธุรกิจและอาชีพ” และ“การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์และการผลักดันวารสารเข้าสู่ฐาน TCI “

ด้วยหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมกับหน่วยงาน ประกอบไปด้วย มูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ สถาบันรัชต์ภาคย์ และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การนำผลการวิจัยมาใช้ในเชิงธุรกิจและอาชีพ” และ“การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์และการผลักดันวารสารเข้าสู่ฐาน TCI “ ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561