Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมความรู้เรื่องกฎหมายเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม และอบรมการผลิตเครื่องหอมสมุนไพรไทย

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จัดอบรมความรู้เรื่องกฎหมายเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม และอบรมการผลิตเครื่องหอมสมุนไพรไทย  โดยผู้เข้าอบรมจำนวนมากในจังหวัดนนทบุรี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป