สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย

Innovative Human Resource Management

หลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ และหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา บรรยายให้ความรู้ Innovative Human Resource Management ที่ห้องเรียน 223B อาคารสถาปัตยเวช 2 มีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง