สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย

มหาบัณฑิตภาควิทยานิพนธ์ รุ่นแรกของสถาบันรัชต์ภาคย์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา จากมหาวิทยาลัยพะเยา และ รศ.ดร.มนตรี วิบูลย์รัตน์ จากมหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.วรากมล  วิเศษศรีจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ดร.บรรจง โซ๊ะมณี ดร.กรเอก กาญจนาโภติน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ ของ นางสาวอารีรัตน์  อุเทนวิเชียรปัญญา ในหัวข้อเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนา การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดนครพนม”  และนายจุมพล หิรัญสุข ในหัวข้อเรื่อง “ประสิทธิภาพการจัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักรทวีผลโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร : บริษัท นิสสันพาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด” ผลการสอบ ผ่านอย่างมีเงื่อนไข เป็นมหาบัณฑิตภาควิทยานิพนธ์ รุ่นแรกของสถาบันรัชต์ภาคย์