Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ

นักศึกษาชายที่เกิด  พ.ศ.2541  ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2562  เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้     ยื่นที่ฝ่ายวินัยปกครองและงานทหาร สำนักบริหารกิจการนักศึกษา ห้อง 126A อาคารช้างคู่   ภายในวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2563        หากนักศึกษาไม่ยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด   ฝ่ายวินัยปกครองและงานทหารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดปัญหาตามหลัง 

สำหรับนักศึกษาที่เคยผ่อนผันตั้งแต่ปี 2559-2561 ให้ส่ง  สำเนาแบบ สด. 43 และสำเนาหมายเรียก สด.35 เท่านั้น

                        หลักฐานที่ต้องใช้ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยผ่อนผันฯ

  1.  สำเนาบัตรนักศึกษา                                 จำนวน  4  ฉบับ           
  2. สำเนาบัตรประชาชน                                 จำนวน  4  ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                   จำนวน  4   ฉบับ
  4. สำเนาใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน  สด.9  จำนวน  4  ฉบับ
  5. สำเนาหมายเรียก   สด.35                         จำนวน  4  ฉบับ
  6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)          จำนวน  4  ฉบับ
  7. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา       จำนวน  4  ฉบับ

หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบับนักศึกษาต้องลงลายชื่อด้วย

ฝ่ายวินัยปกครองและงานทหาร

20 พฤศจิกายน 2562