สถาบันรัชต์ภาคย์

ข่าวสถาบัน

นักศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 1. สถาบันรัชต์ภาคย์ (นศ.รป.มรุ่น .1) ร่วมกับสำนักงานเขตวังทองหลางและอาสาสมัครวาดภาพบนผนัง รว่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ เมื่อวันที่ 19 ม.ค 63

Read More