สถาบันรัชต์ภาคย์

เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติความเป็นมา

สถาบันรัชต์ภาคย์มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ก้าวหน้า ทันสมัยเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมสูงและมีความบริบูรณ์แห่งตน

สถาบันรัชต์ภาคย์ก่อตั้งโดย ดร. ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536ดำเนินการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา และรัฐประศาสนศาสตร์เน้นหนักวิชาการระดับสูง ทั้งระดับปริญญาตรี และโท.

สัญญลักษณ์และความหมาย

สัญญลักษณ์ของ สถาบัน คือ ต้นพฤกษชาติ แสดงถึง สัญญลักษณ์ของชีวิต ท่ามกลางแสงสว่างจากดวงอาทิตย์
ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของข้อความ ภายในวงกลมล้อมรอบต้นไม้ ที่ว่า “ความรู้ คือ แสงสว่างแห่งชีวิต” ดุจดวงอาทิตย์ คือ แสงสว่างแห่งสากลจักรวาล