สถาบันรัชต์ภาคย์

เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ความเป็นมา ของสถาบันรัชต์ภาคย์

สถาบันรัชต์ภาคย์มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ก้าวหน้า ทันสมัยเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมสูงและมีความบริบูรณ์แห่งตน

สถาบันรัชต์ภาคย์ก่อตั้งโดย ดร. ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในนาม “วิทยาลัยรัชต์ภาคย์” เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2536

ต่อมา ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบันรัชต์ภาคย์” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ดำเนินการสอนในคณะต่างๆ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เน้นวิชาการระดับสูง ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

สัญญลักษณ์และความหมาย

สัญญลักษณ์ของ สถาบัน คือ ต้นพฤกษชาติ แสดงถึง สัญญลักษณ์ของชีวิต ท่ามกลางแสงสว่างจากดวงอาทิตย์
ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของข้อความ ภายในวงกลมล้อมรอบต้นไม้ ที่ว่า “ความรู้ คือ แสงสว่างแห่งชีวิต” ดุจดวงอาทิตย์ คือ แสงสว่างแห่งสากลจักรวาล