สถาบันรัชต์ภาคย์

ปรัชญาสถาบันรัชต์ภาคย์

ปรัชญา

“ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสำนึก”

อัตลักษณ์

“การพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา”

วิสัยทัศน์

สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย พัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

สถาบันรัชต์ภาคย์ยึดมั่นในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์
ค่านิยมหลักขององค์กร : RAJAPARK

มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือซึ่งกันและกัน

มีความโปร่งใส รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้

คิดอย่างทบทวน รอบคอบ

มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มุ่งสำเร็จ

ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

มีความตระหนัก ตื่นตัว

ใช้นวัตกรรมอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

บัณฑิตที่พึงประสงค์ : SMART

มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต

มีคุณธรรม จริยธรรม

มีความเป็นกัลยาณมิตร

มีความรับผิดชอบ

มีสติปัญญา ความสามารถ