คณะกรรมการบริหารสถาบันรัชต์ภาคย์

คณะกรรมการบริหารสถาบันรัชต์ภาคย์

a_0980

ดร.ราชวิกรม  อาทิตย  เจริญรัชต์ภาคย์
อธิการบดี
a_0983

อาจารย์วราภรณ์  เจริญรัชต์ภาคย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
PICPIC13-09-2557 (8)

รศ.ดร.สุวัฒน์  วัฒนวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ สมทรง ธรรมธิรา
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ฐิติมา  พรหมทอง
กรรมการบริหารสถาบัน
PICPIC13-09-2557 (6)

ดร.พิชัย  ทรัพย์เกิด
กรรมการบริหารสถาบัน
PICPIC13-09-2557 (5)

อาจารย์ธีระ เทิดพุทธธรรม
กรรมการบริหารสถาบัน
PICPIC13-09-2557 (7)

อาจารย์วรรณธนพล หิรัญบูรณะ
กรรมการบริหารสถาบัน

ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล
กรรมการบริหารสถาบัน

อาจารย์สุนทร   วงศ์เสน
กรรมการบริหารสถาบัน