Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ

ภาพกิจกรรมฝึกสมาธิปี ๒๕๕๖ และข่าวกิจกรรมฝึกสมาธิปี ๒๕๕๗

       ภาพกิจกรรมฝึกสมาธิปี ๒๕๕๖ และข่าวกิจกรรมฝึกสมาธิปี ๒๕๕๗

                สำนักบริหารกิจการนักศึกษาร่วมกับศูนย์อนันตชัยจัดทำโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์ฝึกสมาธิเพื่อสุขภาพจิตใจและสุขภาพกาย(คือนโยบายและกิจกรรมประเพณีประจำปีของสถาบันรัชต์ภาคย์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ สถานที่ปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรม(การเรียนรู้)สถาบันรัชต์ภาคย์  เลขที่ ๑๐๐ / ๕ หมู่ ๕ ตำบลพลวง อำเภอคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี  ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบ ในการนี้ได้ไปทัศนะศึกษาสถานที่สำคัญด้วยในช่วงการเดินทาง การฝึกสมาธิได้ประสบการณ์ที่ดีในช่วงชีวิตนำไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจได้ในชีวิตประจำวันโดยได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เขี่ยวชาญด้านการฝึกสมาธิเทคนิค T.M โดยตรง

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการกีฬาสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์ การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

สถาบันรัชต์ภาคย์

ผู้บริหาร ฝ่ายกีฬา ฝ่ายการเงิน ฝ่ายแม่ครัว

ขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์ ชาวสังคม ชาวชุมชน(ประชาชน ผู้สูงอายุ เยาวชน เด็ก ทุกเพศ ทุกวัย)