สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย

สถาบันรัชต์ภาคย์และเครือข่ายได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 6th Greater Mekong Sub-region International Conference (GMSIC) 2019

สถาบันรัชต์ภาคย์และเครือข่ายได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 6th Greater Mekong Sub-region International Conference (GMSIC) 2019 จัดที่ University of Management and Economics, Kham Pong Cham, Cambodia ในวันที่ 12 July 2019 มีเจ้าภาพประกอบไปด้วย Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos , Faculty of Business Administration, Khon Kaen University , Faculty of Business Administration, Rajapark Institute ,Association of Researchers of Thailand, Faculty of management Science, Ubon Ratchathani University , Forum for Advanced Training in Education and Research Academy of India (FAI)And University of Management and Economics Kham Pong Cham, Cambodia มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอยอดเยี่ยม คือ

  1. Dr.Thanyanant Chansongpol and Akrakit Nunchan หัวข้อ Guidelines for the development of community participation through Elderly Home Care Volunteers(EHV).Case study in Samut Prakan province(CF16)
  2. Adam Yamay A Ngho, Ro Ning Hama , Muhammed-Ayman Hayimaming หัวข้อ The Role of the Muslim Community in the Development of Local Participation:A Case Study of Community Ethics Center (Tadika) at Kaluwo Nue Subdistrict Municipality, Mueang District, Narathiwat Province. (CF22) 
  3. Dr.Chai Ching Tan, Chatrudee Jongsureyapart, Jiang Chun หัวข้อ An Instrumental Case Study-Oriented Approach to Teacher Educational Fieldtrip in Search for Research Topics and Propositions (CF2)
  4. Wittayaphon Thanavisarnkajon, Wimol Jankaew, Niphaporn Chaisrimung หัวข้อ Factors Affecting Japanese Restaurants buying decision in Bangkok : Using Structural Equation Modelling (CF5)
  5. Dr.Jusana Techakana ,Dr.Seri Wongmonta หัวข้อInnovative Business Model for High Achievement (CF35)
  6. Prasert Mogkaew Somchai Payogo (Damnoen), Yota Chaiworamankul ในหัวข้อ Construction of Dhammanamai Principles in Treatment of Thai Traditional Medicine of Prongmadaue Community, Muang District, Nakhonpathom Province (CF10)

มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน มีผลงานวิจัยเข้าร่วม 53 ผลงานจาก 12 ประเทศ

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย

อบรมบริการวิชาการ เรื่อง Digital Business Tranformation

ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาทุกหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังบรรยายอบรมบริการวิชาการ เรื่อง Digital Business Tranformation  ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารทรงไทย ชั้น1 สถบันรัชภาคย์ เวลา 9.00 – 12.00 น.

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย

ดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 9

ดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 9 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฎิบัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย

งาน International Multidisciplinary Academic Conference Thailand 2019

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ญาณกร โท้ประยูรผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ และอาจารย์ อัครกฤษ นุ่นจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ