สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย ข่าววิชาการ

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงสัมมนาสมัยใหม่

วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันรัชต์ภาคย์ 

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย ข่าววิชาการ

สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5  และการประชุมเครือข่ายวารสารเพื่อผลักดันขึ้นสู่ฐาน TCI ที่ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี , คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ,บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย ข่าววิชาการ

ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ญาณกร โท้ประยูร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์ และ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการอนุฝึกอบรมสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารของสมาคมนักวิจัยโดยการนำของ ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ที่ประสานงานการเข้าพบคารวะ และรายงาน ความสำเร็จของโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าววิชาการ

International Academic Conference Buddhism in the digital Era 15 th September 2017 

ดร.ญาณกร โท้ประยูร บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ และ ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ  บัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน านครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ” International Academic Conference Buddhism in the digital Era 15 th September 2017 

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าววิชาการ

ภาพกิจกรรมของโครงการที่ปรึกษาโครงการวิจัย : การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

ภาพกิจกรรมของโครงการที่ปรึกษาโครงการวิจัย : การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 โดย ดร.ญาณกร โท้ประยูร และ ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน