สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพสร้างสรรค์คุณค่า ร่วมกัน อนุรักษ์ สืบทอด สวมใส่ผ้าไทย

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาเชิญชวนชาวสถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอด สวมใส่ผ้าไทย ชนชาติไทยเรามีภูมิปัญญาสร้างสรรค์คิดค้นสิ่งดีงามใช้ในวิถีชีวิตประจำวันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราชาวไทยต้องช่วยกันสืบทอด รักษาไปจนถึงมีในอนาคตต่อไป ชาวสถาบันรัชต์ภาคย์เป็นส่วนที่ช่วยเหลือกันสนับสนุนส่งเสริมได้ตามโอกาสต่างๆ

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

การอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการงานมัคคุเทศก์ในและต่างประเทศ: ประสบการณ์ตรงจากมัคคุเทศก์หญิงที่ท้าทายอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน

รายละเอียดโครงการ

กำหนดการ

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ

๒ กันยายน ๒๕๕๘ ประชุมโครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ผู้จัดการหอพักนักศึกษาหญิงสถาบันรัชต์ภาคย์ โดยการสนับสนุนจากอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์  เป็นคณะกรรมการโครงการ “เครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด” ประจำปี ๒๕๕๘ ในนามเครือข่ายเอาชนะยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ได้มีการประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินหอพักและการเตรียมการลงพื้นที่ประเมินหอพักระหว่างวันที่ 7 และ 14-17 กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสัจจา ๑ อาคารสำนักอธิการบดี ๒ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง เรื่อง อุดมศึกษาไทยเพื่อสร้างคนดีสู่แผ่นดิน : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุลชั้น๑อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยการสนับสนุนของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ 

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ

๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เโครงการทักษะชีวิตรวมพลังนิสิตนักศึกษาเอาชนะยาเสพติด

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยการสนับสนุนของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ เมื่อวันที่ ๒๖และ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมโครงการทักษะชีวิต รวมพลังนิสิตนักศึกษาเอาชนะยาเสพติด  ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)