สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย

เนื่องด้วย คณะกรรมการวิจัยร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถาบันรัชต์ภาคย์

ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและการนำเสนองานวิจัย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษาะความรู้ความชำนาญด้านการวิจัย และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ทีผ่านมา

Categories
ข่าวประกาศ ข่าววิชาการ

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557

Categories
ข่าวประกาศ ข่าววิชาการ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “บทบาทงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”